1000 символів ліворуч

Опису досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо оформлення

Опису досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується

 

(складені на основі листа Міністерстваосвіти і науки України

12.03.2008  N 1/9-147)

Опис досвіду здійснюється членом атестаційної комісії (заступником директора закладу освіти), який вивчав даний досвід протягом атестаційного періоду, тому зміст тексту викладається від третьої особи з посиланням на додатки, де певна теза проілюстрована методичною розробкою, рекомендаціями, авторською програмою, публікаціями тощо.

За структурою Опис досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується, має містити такі розділи:

Зміст. До змісту Опису включають: послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів (якщо вони мають заголовки); висновки; рекомендації; бібліографію; перелік публікацій; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті передбачена нумерація сторінок (на відміну від плану).

Тема досвіду роботи повинна носити методичний характер та розкривати специфічні особливості роботи спеціаліста, який атестується.

Описдосвіду. В розділі чітко виділяється ідея (мета досвіду), сутність нового, демонструється технологія впровадження і можлива результативність, шляхи поширення та популяризації.

Обсяг розділу “Опис досвіду" — не менше 10 сторінок машинописного тексту.

Опис досвіду передбачає вміщення таких структурних елементів:

-         Вступ, у якому коротко розкрито актуальність досвіду, світові та вітчизняні тенденції вирішення поставлених завдань; взаємозв’язок із сучасними науковими дослідженнями.

-         Основна частина передбачає виклад інформації про дослідження проблеми або розробку провідної ідеї досвіду. В описі потрібно звернути увагу на науково-теоретичне обгрунтування та методи роботи, подання інформації про нові аспекти даної проблеми, що мають науково-дослідницький, експериментальний характер; психологічних закономірностей, на які спирається досліджуваний матеріал. Основне призначення опису чи описуваного узагальнення — створення реальної картини досвіду, показ конкретних зразків напрацювань і здобутків.

-         Iнформація про досліджувану проблему повинна містити аргументовані тези, відзначатися системністю, доказовістю, практичною спрямованістю узагальненої системи роботи.

-         Висновки. У висновках подається оцінка одержаних результатів роботи, вивчення яких дає можливість коригувати діяльність, спрямовувати її на досягнення мети та завдань, визначати ефективність застосованих методів і прийомів, засобів тощо.

Доцільно продемонструвати результативність роботи над зазначеною проблемою за атестаційний період.

Рекомендації мають бути конкретними. Основна увага приділяється пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження та шляхів поширення і популяризації досвіду: ознайомлення з передовим педагогічним досвідом на методичних семінарах, нарадах, науково-практичних конференціях, педагогічних семінарах, у процесі курсового підвищення кваліфікації, внесення досвіду до інформаційних банків, картотек ППД; видання спеціальної літератури наукового, методичного та популярного характеру; повідомлення через засоби масової інформації тощо.

За необхідністю рекомендації можуть спиратись на додаткову інформацію, яка наводиться в додатку.

Бібліографія. Даний підрозділ повинен містити список використаної літератури, при можливості — назви видань, на які не було посилань у досвіді, але які можуть викликати інтерес (список рекомендованої літератури).

Додатки. У додатках вміщують матеріал, який:

  • ілюструє тези основної частини та є необхідним для повноти розкриття досвіду;
  • не може бути послідовно розміщений у основній частині, оскільки є великим за обсягом.

До складу додатків можуть входити:

  • матеріал, що відображає методичну роботу автора (не конспекти занять, лекцій, виступів, а методичні розробки системи занять, програми спецкурсів тощо);
  • додаткові ілюстрації, таблиці тощо;
  • бібліографічний опис авторських публікацій.

Обсяг розділу — довільний.