1000 символів ліворуч

Рада профілактики правопорушень серед учнів

ОСНОВНА МЕТА І ЗАДАЧІ.

v  Облік учнів, схильних до порушень дисципліни і порядку, режимних правил поведінки, схильних до агресивної, не толерантної поведінки в школі та за її межами, у спілкуванні з оточуючими.

v  Розробка та здійснення заходів з реалізації основних державних нормативних документів направлених на профілактику та попередження правопорушень серед неповнолітніх, особливо тих, хто перебуває на внутрішкільному обліку (схильні до скоєння правопорушень)  та на обліку у правоохоронних органах,  дитячої злочинності, дитячої бездоглядності та безпритульності, виявлення фактів насильства проти неповнолітніх, пропаганду та формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді.

v  Розповсюдження та пропаганда правових знань серед неповнолітніх та їх батьків з метою виховання правової культури та свідомості, законослухняності, дисциплінованості, виховання загальнолюдських норм моралі та етичного ставлення до оточуючих людей.

v  Утворення атмосфери неприпустимості будь-яких проявів антигромадської, протиправної поведінки.

 

 КООРДИНАЦІЙНА РАДА

Розробляє та здійснює програму роботи Ради профілактики, координує роботу його підрозділів.

Приймає рішення щодо постановки на внутрішкільний облік Ради профілактики та попередження правопорушень учнів, схильних до скоєння правопорушень або виховуються в проблемних родинах (алкоголізм, наркоманія, наявність засуджених родичів та ін..) або перебувають на обліку в правоохоронних органах.

Закріплює за учнями, які поставлені на облік Ради профілактики та попередження правопорушень серед неповнолітніх, наставників – досвідчених  педагогів, здійснює координацію їх діяльності, забезпечує їм методичну та практичну допомогу.

Організує співробітництво з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, службою у справах дітей та молоді, іншими правоохоронними органами (за ситуацією).

Склад координаційної ради:

Голова Ради – заступник директора з виховної роботи

Заступник Голови Ради – практ.психолог та соц.педагог

Громадські інспектори

Керівник МО класних керівників 1-11 класів.

Педагог-організатор.

Шкільний медичний працівник.

 

РОБОТА ПЕДАГОГІВ-НАСТАВНИКІВ.

За кожним учнем, який перебуває на обліку шкільної Ради профілактики та попередження правопорушень, рішенням координаційної Ради закріплюється досвідчений педагог-наставник.

v  Педагог-наставник самостійно обирає форми та методи роботи зі своїм підопічним. Координаційна Рада забезпечує методичну та практичну допомогу в роботі педагогів-наставників.

v  Головним обов’язком педагога-наставника є налагодження добрих, довірливих взаємостосунків із підопічним, його батьками з метою усунення негативних умов, які можуть впливати на поведінку учня, його ставлення до учнівських обов’язків, стосунки з оточуючими.

 

 СТАТУС ДИСЦИПЛІНАРНОГО КОМІТЕТУ ШКОЛИ.

Головні цілі і задачі: розгляд питань, пов’язаних з порушенням дисципліни та порядку на уроках та поза уроками, режимних правил роботи школи, учнівської етики, проявів неетичних, не толерантних, агресивних стосунків між учнями, між учнями та вчителями, учнями та іншими працівниками школи.

Форми роботи: дисциплінарний комітет засідає в разі виникнення потреби та за вимогою. На кожному засіданні розглядаються питання неправомірної поведінки конкретних учнів, усі випадки протиправних дій під час навчально-виховного процесу, у позаурочний час.

Склад   дисциплінарного комітету призначається з числа авторитетних вчителів та учнів школи.

Рішення дисциплінарного комітету повинні біти націлені не на покарання конкретного учня, а на те, щоб була дана оцінка його поведінці, щоб учень-правопорушник та інші учні зрозуміли неприпустимість подібних протиправних дій і що кожний проступок не залишиться без уваги збоку колективу.

Рішення дисциплінарного комітету обов’язково доводяться до відома колективів та батьків учня:

попередження;

суворе попередження;

направлення офіційного листа батькам;

клопотання перед директором школи про оголошення догани;

клопотання перед директором школи про оголошення суворої догани;

клопотання перед адміністрацією школи про направлення відповідного представлення до районної служби у справах дітей та молоді, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, прокуратури про притягнення учня та його батьків до відповідальності.

 

 СТАТУС СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ.

 Склад: практичний психолог та соціальний педагог, який здійснюють свої функції на підставі листа МОН України від 08.12.2005 року №1/9-701 «Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів».

На підставі зазначеного нормативного акту МОНУ Рада профілактики та  попередження правопорушень серед неповнолітніх планує та здійснює основні напрямки роботи практичного психолога та соціального педагога: проведення соціально-необхідної роботи з учнями та родинами, надання консультативної допомоги; участь у проведенні заходів Ради (рейди, обстеження тощо).

Функції соціального педагога:

1.      Соціальна паспортизація класів з метою виявлення соціального середовища, в якому навчаються та виховуються діти.

2.      Виявлення разом з класним керівником учнів, схильних до правопорушень, агресивного. Не толерантного спілкування та поведінки.

3.      Виявлення соціально проблемних родин (зловживання алкоголем, наркоманія, наявність засуджених родичів, насильство та жорстокість тощо).

4.      Проведення соціально-необхідної роботи з учнями та родинами, які перебувають на обліку, надання консультативної допомоги.

5.      Участь у проведенні заходів Ради (рейди, обстеження тощо).

Функції практичного психолога:

1.      Консультативна психолого-педагогічна допомога учням та їх батькам, які перебувають на обліку Ради профілактики та попередження правопорушень, розробка та реалізація спеціальних, розвивальних, корекційних програм та заходів.

2.      Виявлення та обстеження учнів, які потребують психічної корекції, надання їм психолого-педагогічної допомоги.

3.      Первинна профілактика алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок.

4.      Розробка рекомендацій щодо захисту підлітків від психічного або фізичного насильства, конкретна робота щодо їх реалізації.


 План роботи ради профілактики на 2012-2013 н.р.


Цільова установка

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальні

1.       

Вивчення особливостей середовища, в якому виховуються учні

Поповнення банку даних учнів групи «ризику»

 

Постійно

Соц.педагог, кл.керівники

Складання моніторингу адаптації учнів школи та рівня їх вихованості

 

 

Заст.директора з виховної роботи

Вивчення соціально-культурного характеру мікрорайону школи

 

Постійно

Соц.педагог,  Кл.керівники

2.       

Залучення сім’ї і громадськості до педагогічного процесу, аналіз і оцінка результатів, прогнозування його розвитку

Проведення батьківських зборів, лекторіїв

 

Окремий план

Кл.керівники

Надання соціальної допомоги сім’ям, що її потребують

 

Постійно

Соц.педагог, кл.керівники

Організація спільної діяльності школи і сім’ї з учнями, що потребують особливої уваги

 

Постійно

Голова ради школи, члени батьківських комітетів,  кл.керівники

3.       

Створення системи взаємодії школи з позашкільними закладами, громадськими організаціями

Продовження роботи ва напрямку взаємодії виховного процесу, роботи ради з профілактики правопорушень із шкільними та позашкільними організаціями, гуртками, секціями; охоплення учнів схильних до правопорушень гуртковою роботою

 

Постійно

Кл.керівники

4.       

Заходи щодо профілактики злочинності серед неповнолітніх; захисту їх прав

Поновлювати ведення «інформаційного куточка» з питань правової освіти в школі

Постійно

Вчитель правознавства, кл.керівники 

Вжити заходів поліпшення стану профілактичної роботи в школі:

 

 

- складання індивідуальних планів роботи з учнями групи «ризику», учнями схильними до правопорушень;

До 20.09

Кл. керівники, соц.педагог

- забезпечити безперервну роботу ради з профілактики правопорушень;

Постійно

Голова, члени ради

- проводити планові засідання ради з профілактики правопорушень

1 раз на чверть

Голова, члени ради

- проводити позапланові засідання ради з профілактики правопорушень по мірі виникнення необхідності та за вимогою педагогічних працівників, батьків учнів;

В разі необхідності

Голова, члени ради

- контролювати та розглядати причини пропусків занять учнями та дисциплінарних порушень;

1 раз на тиждень

Голова ради, кл.керівники, психолог

- здійснювати залучення дітей «групи ризику» до участі в гуртках, секціях, роботи учнівського самоврядування

 

Постійно

Кл.керівники

5.       

Заходи щодо усунення причин та умов, які сприяють підвищенню рівня злочинності серед неповнолітніх

Щоденний контроль за відвідуванням учнями школи

 

Щоденно

Голова ради

Індивідуальна робота з підлітками, схильними до скоєння правопорушень, залучення до цієї роботи працівників ССД.

 

Постійно

Кл.керівники, соц.педагог

Заслуховування  звітів вчителів про роботу з важкими учнями засідання МО класних керівників

За планом

Кл.керівники,, соціально-психологічна служба

6.       

Забезпечення захисту дітей від фізичного і психічного насильства

Проводити індивідуальну роботу з дітьми з неблагополучних сімей

Постійно

Кл.керівники,, соціально-психологічна служба

Здійснення контролю щодо виявлення і припинення фактів жорстокого поводження з дітьми, працівників, учнів школи та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності

 

Постійно

Адміністрація, кл.керівники,, соціально-психологічна служба

План проведення засідань шкільної ради профілактики

 

№ з\п

Зміст діяльності

Термін проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.       

І засідання. Організаційне.

26.09.2012 року

Голова ради профілактики, члени ради.

 

2.       

ІІ засідання. Робоче.

07.11.2012 року

Голова ради профілактики, члени ради.

 

3.       

ІІІ засідання. Робоче.

05.12.2012 року

Голова ради профілактики, члени ради.

 

4.       

ІV засідання. Робоче.

13.02.2013 року

Голова ради профілактики, члени ради.

 

5.       

V засідання. Робоче.

13.04.2013 року

Голова ради профілактики, члени ради.

 

6.       

засідання. Підсумкове.

17.05.2013 року

Голова ради профілактики, члени ради.

 

7.       

Позапланові засідання ради профілактики

 

За вимогою

Голова ради профілактики, члени ради