1000 символів ліворуч

Статті до розділу методична скарбничка

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗВИТКУ НВО № 33

В С Т У П

   Основою освітньої діяльності школи є опора на процес зміни середовища і особистості, в основу якої покладено пріоритет загальнолюдських цінностей. Сучасна школа передбачає досягнення для юних громадян України того рівня освіти й освіченості, який відповідав би високим міжнародним стандартам, сприяв органічній інтеграції рідної країни в світову родину високоцивілізованих держав з високим духовно-інтелектуальним потенціалом.
  Виконати це завдання може тільки школа нового типу, для якої є характерним зростаюче розуміння необхідності зміщення акцентів з формування особистості на акценти її вільного розвитку, створення комфортної особистісно-зорієнтованої системи навчання.
  Характерною тенденцією для розвитку школи має бути відмова від одноманітності та уніфікованості, що передбачає в кожному класі навчальні години, доцільне використання яких сприяє формуванню власного обличчя школи, вирізняє з-поміж інших навчальних закладів міста.
  Тому головною метою педагогічного колективу школи є розвиток творчої особистості, створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного розвитку дитини через подолання усталених стереотипів, застарілих цінностей і підходів, через пошук нового комплексу ідей щодо створення інтелектуальної основи школи XXI сто­ліття, школи самореалізації особистості, школи життєтворчості, школі культурного виховання.

      Загальноосвітня   школа     І-ІІІ  ступенів № 33 керується  в  своїй  діяльності  Конституцією  України,  Законами  України  „Про  освіту”,  „Про  загальну  середню  освіту”,  „Положення  про  загальноосвітній  середній  заклад”,  Концепцію  12-річної освіти”,  продовжує  втілювати  у  життя   Основні  положення  Державної  національної  програми  „Освіта”  (Україна  ХХІ ст.).

       Перед  українською  школою  в  умовах  переходу  на  новий  зміст  і  структуру  освіти  постають  нові  цілі.  Зокрема,  перед  початковою  ланкою  стоять  завдання  формування  у  молодших  школярів  повноцінних  мовленнєвих,  читацьких  обчислювальних  умінь  і  навичок,  бажання  і  вміння  вчитися,  виховання  особистості,  спроможної  до  толерантного  сприйняття  світу.

      

ЗАГАЛЬНА  СТРАТЕГІЯ  ЗАКЛАДУ.

    Стратегічною  метою  діяльності  школи  -  є  формування  особистості,  орієнтованої   на  досягнення  успіху   в  різних  сферах  діяльності,  удосконалення  компетенції  з  таких  предметів:  рідна  та  іноземна  мова,  математика,  фізична  культура,  біологія,  географія,  фізика,  інформатика,  історія.

МІСІЯ ЗАКЛАДУ

Місією школи вважаємо: задоволення культурно-освітніх потреб громадян, їхнього права на  одержання гідної освіти шляхом вільного вибору ; реалізація творчої соціально-педагогічної ініціативи й освітніх програм.

МЕТА,  ЗАВДАННЯ  Й  ЗАСАДИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ШКОЛИ.

   Головною  метою  школи  вбачаємо :

Забезпечити сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, полікультурного становлення особистості кожного учня, досягнення ним рівня освіченості відповідного ступеня навчання, розвиток потенційних можливостей з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів;

Виховати духовно багату, гуманну, вільну, рівноправну, відповідальну, толерантну, демократичну особистість;

Сформувати риси громадянськості української держави, духовності, фізичної досконалості, моральної, художньої, естетичної та трудової культури;

Впроваджувати активні форми і методи навчання учнів та вчителів, реалізувати особистісно-орієнтовний підхід;

Підготовка молодь до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних і культурних умовах, навчити планувати стратегію власного життя, визначати своє життєве кредо й свій стиль.

Концепція розвитку школи стверджує необхідність  якісного оновлення змісту освіти, забезпечення безперервного процесу становлення та розвитку гармонійної особистості  учня. Підготовка державі й суспільству справжнього громадянина – патріота,здатного стати компетентним спеціалістом.

ПРОБЛЕМА  ШКОЛИ:

„Створення психолого – педагогічних умов для підвищення  рівня навчальних досягнень, формування життєвої активності та загальної культури учнів”

      Виходячи  з  ст.5  Закону  України  „Про  загальну  середню  освіту”  визначено  основні  завдання:

виховання  громадянина  України;

формування  особистості  учня,  розвиток  його  здібностей  і  обдарування,  наукового  світогляду;

виконання  вимог  Державного  стандарту  загальної  середньої  освіти,  підготовка  учнів  до  подальшої  освіти  і  трудової  діяльності;

виховання  в  учнів  поваги  до  Конституції  України,  державних  символів,  прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  почуття  власної  гідності,  відповідальності  перед  законом  за  свої  дії,  свідомого   ставлення    до  обов”язків  людини  і  громадянина;

виховання  свідомого  ставлення   до  свого  здоров”я  та  здоров”я  інших  учнів,  формування  гігієнічних  навичок  і  засад  здорового  способу  життя,   збереження  і  зміцнення  фізичного  та  психічного  здоров”я  учнів;

Виховання  шанобливого  ставлення  до  родини,  поваги  до  народних  традицій   і  звичаїв,  державної  мови,  національних   цінностей  українського  народу;

Реалізація  прав  учнів  на  вільне  формування  політичних  і  світоглядних  переконань.

Формування творчої особистості та професійної компетентності вчителя.

 Впровадження системи заходів щодо активізації роботи з обдарованими учнями , спрямованих на  високі результати у навчанні. 

Удосконалення шкільної системи пропедевтичного – в початковій школі, до профільного – в середній, профільного навчання – в старшій.

Реалізація особистісно - орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через впровадження передових педагогічних технологій на всіх ступенях навчання .

Формування активності учнів шляхом впровадження системи КТД.

 

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

Основними принципами діяльності школи є: гуманізація, демократизація, єдності навчання й виховання, народності, оволодіння культурно-історичним досвідом рідного краю, диференціація навчання та виховання.

Принцип гуманізації полягає в послідовному поєднанні інтересів учнів та вчителів і виявляється у довірі та диференційованому підході до школярів, заснованому на врахуванні й розумінні їхніх індивідуальних особливостей і здібностей, запитів та інтересів, поваги до їх честі і гідності

Майстерність педагога - це не тільки глибоке знання предмета, а й уміння зрозуміти дитину, повага до її особистості, бажання бачити її кращою. Байдужість і пасивність несумісні з гуманізмом.

Завдання вчителя - виявляти та реалізовувати виховний потенціал навчального матеріалу з метою формування гуманних якостей особистості, добирати зміст навчального матеріалу, принципи, методи, форми й способи навчання, які б максимально впливали на емоційну сферу учня, розвиваючи в ньому добрі почуття та прагнення

Принцип демократизації навчально-виховного процесу наповнює діяльність школи новим змістом. Сприйняття особистості школяра як вищої соціальної цінності, визначення та надання йому права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, створення атмосфери, де учень і вчитель діють як рівноправні громадяни, є практичними шляхами реалізації принципу демократизації

Однією з форм розвитку самостійності та демократичності у відносинах школярів є залучення їх до оцінювання навчальної діяльності, що сприяє формуванню почуття такту, міри, об'єктивності. Вміння доводити, переконувати, спілкуватися

Демократизація - це шлях до відкритості системи освіти та навчально-виховного процесу, який орієнтує вчителя на максимальну реалізацію інтелектуальних, фізичних і моральних можливостей кожного учня, розвиток творчої активності, створює атмосферу довіри та співробітництва, поліпшує їх дисципліну й самодисципліну, спонукає їх до самостійних дій і вчинків

Принцип нероздільності навчання й виховання полягає в органічному поєднанні засвоєння знань із духовним збагаченням особистості, підпорядкуванні змісту навчання й виховання формуванню національне свідомих громадян України. Засвоєння змісту загальної освіти відбувається шляхом розвитку в учнів творчих задатків, здібностей. Спрямованих на створення нових цінностей, знань і вмінь

Принцип народності включає формування національної свідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, вироблення шанобливого ставлення до культури, спадщини, народних традицій

Принцип диференціації навчання та виховання учнів у школі і передбачає варіативність реалізації змісту, форм і методів навчально-виховного процесу з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей

Шляхи його реалізації в школі такі:

- рівнева диференціація - за ступенем навчання і рівнем розвитку учнів;

- профільна диференціація - надання переваги вивченню одного-двох навчальних предметів, урахування нахилів та інтересів учнів через відкриття факультативів, курсів за вибором.

               

Засади

Організаційні:- створення оптимальних умов для ефективної діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу;

- вихід на створення індивідуальних програм (траєкторій розвитку), комплексних планів через  персоналізацію навчально-виховного процесу;

- моделювання сприятливого соціально-психологічного простору для життєдіяльності гімназії задля максимально широкої актуалізації творчих здібностей кожної особистості на засадах ціннісно - орієнтаційної єдності педагогів і учнів, відкритості, довіри, партнерства, взаємоповаги у стосунках між учителями, учнями, батьками;

- створення умов щодо отримання реальної соціальної практики гімназистами-старшокласниками як важливого засобу адаптації.

Методично-кадрові:

- залучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення;

- впровадження, прогресивних,  ефективних  моделей,  технологій навчання.

Управлінські:

- управління якістю освіти на основі інформаційних технологій та освітнього моніторингу;

- запровадження нових напрямків у менеджменті як основної умови для творчої самореалізації особистості

Досягнення мети і виконання завдань передбачає:

1. Створення закладу, в центрі уваги якого - творча особистість.

2. Забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних успішно втілювати в життя особистісно-зорієнтовану творчу педагогіку.

3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

Головними результатами діяльності школи мають стати:

- конкурентноздатність випускників;

- позитивний імідж в районі і області;

- підвищення активності учнів у навчанні, позакласній роботі, громадській діяльності;

- рейтинг закладу.

ІДЕЇ РОЗВИТКУ

Ідеями розвитку школи є оновлення змісту освіти. Основними напрямками такого оновлення є:

- створення передумов для різнобічного розвитку і саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу на особистісно орієнтовані технології;

- формування особистісних якостей громадянина - патріота України;

- забезпечення   життєвої,   соціальної,   комунікативної  і   комп'ютерної компетентності учнів;

- посилення практично - діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх галузей;

- гуманізація та гуманітаризація освіти (особливо в природознавчій і технологічній галузях);

- комплексна реалізація оздоровчої функції шкільної освіти;

- приведення обсягу і складності змісту у відповідність   з віковими можливостями дітей, перспективами їхнього розвитку;

- забезпечення у школі пробільності навчання, генералізації та інтеграції знань на основі фундаментальних ідей, законів науки;

- перерозподіл змісту між ступенями школи, зняття перевантаження в основній  школі  ;

забезпечення наступності навчального змісту і вимог щодо його засвоєння між базовим компонентом дошкільної освіти і початковою школою, основною і старшою школою, загальноосвітньою шкільною підготовкою і вимогами професійно-технічної та вищої освіти.

               

ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  ЗАКЛАДУ

Якість  освіти  у  значній  мірі  визначається  професійним  рівнем  педагогічних  кадрів  та  ефективністю  внутрішньо шкільної  методичної  роботи,  яка,  як  вважав  В.О.Сухомлинський,  є  інтелектуальною  основою  педагогічної  майстерності.

У навчальному закладі працює 35 педагогічних працівників .

За стажем педагогічної роботи:

до 3 років - 4

3-5 років - 4

6-10 років – 4             

10 -15 років -8

16 – 20 років - 2

21-25 років - 4

Більше 25 років – 9

Якісний склад педагогічних працівників

Вчитель-методист –  2 особи;

Старший вчитель –  3 осіб;

Вчитель вищої категорії – 12  осіб;

Вчитель І категорії –  8 осіб;

Вчитель ІІ категорії –  5 осіб;

Спеціаліст –  10 осіб.

Вища освіта –  35 осіб

Навчаються заочно - 1  (здобуває другу вищу освіту)

 За віком :  до 30 років –  7

                  до 40 років –  14

                  до 55 років –  9

                  пенсійного віку - 6

Всього класів – 14 , з них:

                           1-4  класи –   103 учня,

                           5-9 класи –   211 учнів,

                           11 клас   –  28 учнів

Ставлячи  за мету  відродження  кращих  традицій  української  освіти,  педагогічний  колектив  постійно  працює  над  вдосконаленням  навчально-виховного  процесу , змісту  і  форм  педагогічних  методів  та  технологій.

Цій  меті  підпорядкована  структура  внутрішньо шкільної  методичної  роботи. 

У  внутрішньошкільній  методичній  роботі  визначено  такі  основні  напрями  діяльності:

*  організація  методичної  роботи,  спрямованої  на  оволодіння  вчителем  теоретичних  і  практичних  основ  педагогічної  майстерності;

*  вивчення  досягнень  сучасної  психолого-педагогічної  науки;

*  інноваційних  технологій  навчання  і  виховання;

*  творчого  доробку  вчителів-новаторів.

Міністерство  освіти  і  науки  розробило  Концепцію  розвитку  освіти  до  2010  року.   У  цьому  документі  визначено  такі  пріоритети:

європейська  якість  і  доступність;

духовні  орієнтири  і  демократизація  в  суспільстві;

підвищення  соціального  статусу  вчителя;

розвиток  суспільства  на  основі  знань.

Цей  документ  є  визначальним  в  розробці  концепції  вагому роль  відведено  педагогічній  раді  як  органу  колективної  розробки  програми  діяльності  педагогічного  колективу.

    Реалізуючи  науково-методичну  проблему  школи,  визначено  такі  завдання  програми:

інваріативної  складової.

  Навчально-виховний процес у школі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
  Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи добирають науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
  Розуміючи потреби суспільства, педагогічний колектив школи будує свою методологічну основу навчального процесу, що поєднує традиції та інновації. При цьому головну увагу приділяє утвердженню особистісно-орієнтованої педагогічної системи, що дозволяє спрямувати навчальний процес на інтереси розвитку особистості, самодостатньої, підготовленої до свідомої та ефективної самодіяльності в ринкових умовах.
  Інноваційність вимагає корекції,  тому найважливішою функцією є вироблення в учня розуміння необхідності та вміння навчатись упродовж життя у поєднанні з іншою функцією-засвоєнням дитиною  суми базових знань.
  Робота в цьому напрямку дає свої позитивні результати, що підтверджується досягненнями учнів в сфері науки, культури, спорту.
  Випускники школи - студенти найрізноманітніших вищих закладів освіти. І ми пишаємось тим, що кожен випускник стає студентом після закінчення нашого навчального закладу. В цьому - клопітка праця кожного педагога .
  Вважаємо, які б реформи в освіті не відбувались, основний фактор полягає в тому, щоб учень отримував радість від спілкувань з учителями і ровесниками, відчував себе вільним і відкритим для оточення, знав свої громадянські права й обов'язки і мав можливість застосовувати їх на практиці. 

 Навчальні заняття в школі розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у терміни, обумовлені режимом роботи школи, який визначається щорічно наказом директора на подання педагогічної ради, але не пізніше 1 серпня наступного року.
  Навчальний рік поділяється на семестри, тривалість яких визначається режимом роботи школи на навчальний рік.
  Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
  Тривалість уроків у школі становить:  
- в початковій школі: у перших класах - 30 хвилин,  - у других-четвертих класах – 35 - 40 хвилин; - у 5-11 класах - 45 хвилин.
  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.
  Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.
  Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

   Високий рівень навчання забезпечується наявністю відповідного бібліотечного фонду, який складається з підручників, наукової, художньої літератури, посібників, словників, періодичних видань. Бібліотечний фонд школи постійно зростає. 

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ:

підвищення  якості  освіти  в  школі;

підвищена  адаптивна  спроможність  учнів;

розвинена  професійна  компетентність  педагогів;

упроваджена  компетентнісна   модель  випускника  школи.

МОДЕЛЬ ДИРЕКТОРА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ :

мислить стратегічно;

уміє реалізувати своє бачення функціонування і розвитку школи ;

спроможний керувати основними процесами у школі з орієнтацією на майбутнє;

підтримує педагогів-новаторів;

залучає інвесторів

ВЧИТЕЛЬ  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

     У  період  переходу  школи  з  одного  якісного  стану  в  інший  запорукою  її  розвитку  буде  проектування  кваліфікаційної  успішності  кожним  вчителем.

    Програма  кваліфікаційного  росту  вчителів  буде  здійснюватись  за  такими  напрямами:

надання  адресної  допомоги  вчителю  з  урахуванням  його  потенційних  можливостей  і  педагогічної майстерності;

розробка  творчих  завдань  за   темою  індивідуального  дослідження;

перетворення  новацій  в  інноваційний  досвід  вчителя.

Педагогічний  працівник  школи  має  бути  широко  освіченою,  ерудованою  людиною,  з  високою  професійною  компетентністю.

МОДЕЛЬ  ВИПУСКНИКА  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Це  високоосвічена  особистість,  яка  усвідомлює  необхідність  знань;

Особистість , яка готова до професійного самовизначення ;

Орієнтується  в  потоці  інформації , володіє навичками самоосвіти, самостійного вирішення  виникаючих проблем, орієнтується в  культурному просторі, вміє визначити свою життєву позицію ;

Реалізовує  отримані  знання  на  практиці;

Зорієнтована  на  навчання  впродовж  життя;

Особистість  зі  сформованими  морально-духовними  цінностями;

Особистість,  що  має  правову  освіченість,  стійку  громадянську  позицію.

Компетентний  учень  повинен  мати:

особистісну  компетентність;

соціальну  компетентність;

здоров”язберігаючу  компетентність.

   Досконало  володіти:

державною  мовою;

знанням  загальноосвітніх  дисциплін  в  обсязі  державного  стандарту;

мати  високий  рівень  науково-практичної  підготовки.

•  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ, ФІНАНСОВІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ :

•  замінено комп'ютери старого покоління ;

•  придбано проектор та екран;

•  заклад підключено до мережі Інтернет, створено WЕВ – сторінку, використовуються ліцензовані програмні продукти при викладанні  навчальних предметів;

•  зміцнено навчально-матеріальну базу: замінено лінолеум у класних приміщеннях, виконано ремонт коридорів школи, спортивної зали, даху школи;

•  педагогічним працівникам  за досягнуті результати діяльності виплачується грошова винагорода;

НЕОБХІДНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

Керуючись Законом України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту». Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, де регулюються всі питання освіти, правові відносини школи, необхідними умовами реалізації концепції є:

- вибір і  структурування  навчально-виховного матеріалу на засадах диференціації та інтеграції, забезпечення альтернативних можливостей для одержання освіти відповідно до індивідуальних потреб та здібностей;

- орієнтація та інтегровані курси. Пошук нових підходів до структурування знань як засобу цілісного розуміння та пізнання світу;

- оптимальне поєднання гуманітарної і природничо-математичної складових освіти, теоретичних і практичних компонентів, органічний зв'язок з національною історією, культурою, традиціями;

- створення умов для максимального розвитку учнів, формування готовності і здатності до самоосвіти, широкого застосування нових педагогічних технологій;

- активне використання новітніх теоретичних розробок та здобутків педагогів-новаторів, запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень;

- досягнення якісно нового рівня у вивчені базових навчальних предметів;

- забезпечення відповідних умов для навчання і виховання фізично та психічно здорової особи;

- створення  належної матеріально-технічної бази,  науково-методичного - забезпечення педагогічного процесу.

ДОДАТОК

Закони, за якими ми живемо:

Переступивши поріг школи, залиш за ним свої неприємності та поганий настрій: вони можуть затьмарити тобі радість спілкування з однокласниками й учителями

Поважаючи себе, поважай тих, хто поруч: не підвищуй без потреби голос, не вживай непристойних слів, у спілкуванні будь терплячим і доброзичливим

Школа, клас - твоє робоче місце. Тут прийнятий діловий стиль в одязі. Виняток — свята.

Половину дня ти проводиш у школі. Тобі приємно сидіти в чистому і красивому кабінеті? Приємно проходити по чистим коридорам та сходинках? Підтримуй цю чистоту!

Тобі погано без нас - нам не вистачає тебе. Ходімо ж по життю поруч! Разом ми - сила!

Головне завдання школи - надати тобі знання. Візьми їх і не заважай іншим їх отримувати.

План проведення Місячника творчого вчителя

№ з/п

Дата проведення

П.І. по Б. вчителя

№ уроку,

виховного заходу(час)

Клас

Тема

1

30.01.13

Бондар О.В.

2

5

«Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками»

2

31.01.13

Жук О.А.

4

2

Позакласний захід : «Зимові свята. Звичаї та обряди українського народу»

3

 

Крупченко М.В.

10.35

Методичний кабінет

Методична нарада з головами циклових  МО і творчої групи з проблеми : «Творчість і професійна майстерність вчителя – основа успішного навчання»

4

05.02.13

Димарецька М.П.

3

5

«Волейбол. 1. Передача і прийом м’яча двома руками зверху над собою, в парах, в колонах.

2. Прийом м’яча знизу над собою, від стіни, з накиданням партнера.

3. Рухлива гра «Малюкбол».

Бойко Л.П.

5

7

«Властивість зовнішнього кута трикутника»

5

06.02.13

Белінська Н.В.

6

9 Б

Позакласний захід : «Що таке шлюб і сім’я»

Стецюк Г.П.

2

3

«Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд»

6

07.02.13

Ішова В.О.

5

4

Урок позакласного читання «Іскристе Лесине слово»

7

08.02.13

Гончарова М.П.

6

2

Виховний захід «І на тім рушничкові»

8

11.02.13

Мельниченко Н.С.

2

5

«Іграшки та ігри»

9

 

Крупченко М.В.

Голови МО

13.30

Методичний кабінет

Круглий стіл з проблеми : «Творчість і професійна майстерність – чинники формування пізнавальних здібностей учнів»

10

12.02.13

Веселова Ю.С.

2

6

«Погода, її елементи, типи, зміна в часі»

Тиненик І.Б.

3

8

«Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені»

Іванюк І.О.

4

6

«Друзі з усього світу»(підтема) Тематика спілкування: «Навколо світу»

Богдан І.О.

6

1

Виховний захід «Валентинки»

Плахотня І.В.

5

9 Б

Будова і функції головного мозку. Загальна характеристика. Великий мозок. Лабораторна робота №6 «Будова головного мозку людини»

 

 

11

 

 

13.02.13

 

 

Колосова С.О.

 

 

5

 

 

7

 

«Інтерєр. Взаємозвязок природного середовища, природних форм у середовищі людини»

12

19.02.13

Жук О.А.

5

2

«Як зимують птахи і звірі?»

13

20.02.13

Плахотня І.В.

7

9 Б

Позакласний захід : Біологічна вікторина

14

22.02.13

Федоренко О.М.

4

5

Урок української літератури : «Костянтина Малицька. Оповідання «Соловей».

15

06.03.13

Белінська Н.В.

3

9 А

Урок правознавства : «Де можуть працювати підлітки?»

16

15.03.12

Федоренко О.М.

8

11

Позакласний захід : «Жінки в житті Тараса Шевченка».

17

15.03.13

Крупченко М.В.

14.00

Адміністрація

Підведення підсумків Місячника.

Наказ про проведення Місячника творчого вчителя

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЄ ОБ”ЄДНАННЯ №33 “ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ, ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

 

НАКАЗ

 

 29.01.2013                                                                                                            № 34

Про проведення Місячника

творчого вчителя

         Відповідно до плану роботи школи на 2012 – 2013 навчальний рік ,з метою підвищення педагогічного, психологічного і фахового рівнів педагогічними працівниками школи , здійснення  обміну досвідом роботи між вчителями, розвитку ініціативи і творчості , задоволенні потреб в особистісному зростанні

 

НАКАЗУЮ :

1 . В період з 31 січня  по 15 березня 2013 року провести в школі Місячник творчого вчителя.

2 . Крупченко М.В., заступнику директора з навчально-виховної роботи :

2.1.До 30.01.2013 року розробити план проведення Місячника і затвердити наказом по школі.

2.2. В рамках Місячника творчого вчителя провести:

-  з 04 по 15 лютого 2013 року Декаду педагогічної майстерності;

- з 11 по 15 березня 2013 року Тиждень стажиста.

3. Вчителям вищої кваліфікаційної категорії, старшим вчителям, вчителям, які атестуються , молодим спеціалістам,педагогам-стажистам  взяти активну  участь у Місячнику  шляхом проведення  відкритих уроків та позакласних виховних заходів з навчальних предметів.

4. Крупченко М.В, заступнику директора з навчально-виховної роботи, узагальнити матеріали проведення Місячника та розглянути на нараді при директорові у березні 2013 року.

 5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою .

 

 

Директор школи                                                                                                   С.Колосова

 

 З наказом ознайомлені :                                                                                           І.Іванюк                                                                                                                                   М.Крупченко                                                                                                                                                                                                 Н.Мельниченко

                                                                                                                               Л.Бойко

                                                                                                                               Н.Белінська

                                                                                                                               О.Жук

                                                                                                                               М.Димарецька

                                                                                                                               В.Плахотня

                                                                                                                               І.Богдан

                                                                                                                               І.Тиненик

                                                                                                                                Ю.Веселова

                                                                                                                                В.Ішова

                                                                                                                                Г.Стецюк

                                                                                                                                М.Гончарова

                                                                                                                                О.Федоренко

              

Засідання педагогічної ради

16 жовтня 2012 року відбулося засідання педагогічної ради НВО № 33 на тему "Мотивація пізнавальних здібностей учнів шляхом впровадження нових і дієвих форм роботи для підвищення результативності навчальних досягнень" 

  Перед педагогічним колективом постала проблема негативного й байдужого ставлення до навчання учнів школи, тому загальний зміст організації навчально-виховного процесу полягає в тому щоб переводити учнів до позитивного ставлення до навчання - дієвого, усвідомленого, відповідального.

  Знати, що таке мотивація, які її види існують, їхні характерні риси, психофізичні проблеми мотивації навчальної діяльності , вміти сформулювати мотиваційну частину уроку, створити на уроках ситуацію зацікавленості теоритичним матеріалом, використовувати способи виховання в учнів почуття обов'язку і відповідальності та багато іншого ми повинні для того, щоб спроектувати і провести ефективний урок. 

В ході педради в творчих групах розглядалися та обговорювалися питання:

а)мотивація як педагогічне явище;

б) шляхи і способи вибору мотиваційних засобів  під час навчально-виховного процесу;

в) рейтингова ситема оцінювання навчальних досягнень учнів та ефективність її застосування в межах навчального закладу;

г) практичне впровадження дієвих методів і форм роботи з учнями. 

 

 

Інтегрований захід з географії і англійської мови

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області

План-конспект інтегрованого заходу з географії та англійської мови
Клас 8 Б Дата 27.03.2012

Вчителі: Плахотня І.В., Іванюк І.О.

Тема: «Подорож по Україні»

Мета: систематизувати лексичний матеріал з теми "Україна", сприяти його запам’ятовування та використанню на рівні речення, вчити працювати в групах, практикувати учнів в монологічному мовленні, з метою розвитку навичок говоріння, , вдосконалювати знання учнів про клімат України, вчити висловлювати власні думки, розвивати пам'ять, логічне мислення в процесі виконання навчальних завдань, розвивати усні комунікативні вміння і пізнавальну активність, розширювати світогляд учнів, поглибити знання учнів про природні чудеса України, викликати інтерес до пізнання України, виховувати повагу до думки інших та любов до країни.

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор, завдання для роботи в групах, картки-опори.

Тип уроку: урок формування і вдосконалення умінь і навичок з використанням інтерактивних методів навчання.

ХІД ЗАХОДУ

І. Організаційний момент. 2 хв.

1.Greeting. Привітання. Бесіда в режимі вчитель-учень

T.: Good morning! It’s nice to see you. How are you today? I hope you are all ready for our lesson. Today we have unusual lesson. We would make a round Ukraine trip. I think it will be a vey exciting and breathtaking trip. So let's start.

T.: Дорогі учні, сьогодні ми з вами вирушимо у подорож по Україні, пригадаємо клімат України, погодні умови та зазирнемо у найчарівніші куточки України.

2. Warming-up. 2 хв.

Phonetic drills. Фонетична зарядка.

T.: Today we have two teams "FROSTY'S" and "SUNNY"S". Your task is to read a poem about the weather emphatically in English and in Ukrainian. You will get points for reading. You have 2 min to get ready.

Rain rain falls on the street,
mud in puddles cleaning my feet.

Thunder thunder rumble and roar,
close the windows and lock the door.

Clouds clouds black and gray,
heavy with water to drop all day.

Sun sunis breaking through,
clouds are moving, the rain stops too.

Rainbow rainbow across the sky,
see-through colours to tickle my eyes.

Мовленнєва зарядка. Brainstorm. Мозковий штурм 4 хв.

T.: And now your task is to remember all the words connected with the words "climate" and "weather". You have 2 min. (РОМАШКА)

Т.: Ваше завдання пригадати всі слова, що пов’язані зі словами "клімат" і "погода", що стосуються України. У вас є дві хв..

ІІ. Основна частина заходу. Main part of the lesson.

1.Активізація знань учнів про клімат України, про пори року. (СЛАЙДИ)

2.Говоріння. Speaking 6 хв.

T.: You recollected your knowledge about climate in Ukraine and now your task is to fill in 2 tables describing four season pattern in Ukraine. One card in English and one card in Ukrainian

T.: Ви пригадали клімат України, а зараз ваше завдання заповнити картки про чотири пори року, одна англійською мовою а ще одна українською. На дошці ви можете побачити кліше-приклад (Summer in Ukraine can be characterized as…..Зиму в Україні можна охарактеризувати як…..). У вас є 2 хв.

3.Презентація – 7 природних чудес України

3.1.Т.: Зараз ми з вами дізнаємося про природні чудеса України і зазирнемо в її мальовничі куточки. Будьте уважні, робіть записи, після презентації ви маєте виконати завдання.

3.2. Уявіть ситуацію. У вас є друг в Америці. Він хоче відвідати Україну. Дайте поради, які місця варто відвідати, з вами переглянутих природних чудес України. Поясніть свій вибір. Приклади-кліше ви можете побачити на дошці.

ІІІ. Заключна частина заходу.

1.Підведення підсумків

Завершіть речення – Україна – це……

2. Підбиття результатів, визначення переможців.

3. Оцінювання

Rain rain falls on the street,

mud in puddles cleaning my feet.

Thunder thunder rumble and roar,
close the windows and lock the door.

Clouds clouds black and gray,
heavy with water to drop all day.

Sun sunis breaking through,
clouds are moving, the rain stops too.

Rainbow rainbow across the sky,
see-through colours to tickle my eyes.

Summer in Ukraine can be characterized as……..

Lucy, I suggest you to visit…..because you can see there……

Lucy, I suggest you to visit…..because you can observe beautiful……

I think you should visit…….as there are a lot of……..

It is better to come to Ukraine in spring and visit…….

You should see …….without doubt….

Селянська реформа 1861 року у Наддніпрянській Україні

                                    

Тема: Селянська реформа 1861 року у Наддніпрянській Україні

Мета навчальна: зясувати особливості соціально-економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861р., ознайомити учнів із проведенням, особливостями і наслідками реформи, формувати уявлення про реформу як явище.

Мета розвивальна: розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові звязки, працювати з історичними картами, документами.

Мета виховна: виховувати полікультурну  компетентність, почуття гідності та справедливості.

Основні терміни і поняття: соціальна структура суспільства, розшарування селянства, реформа, панщина, тимчасовозобов’язані селяни.

Обладнання: мультимедійна дошка, презентація до теми, підручник, документи: «Маніфест», «Положення», ілюстрації картин Г. М’ясоєдова «Читання Маніфесту 19 лютого 1861 року», І. Іванова «Смерть переселенця»; портрети Олександра ІІ та В.Стефаника, фотографії пореформлених знарядь праці, зображення до новели В.Стефаника «Камінний хрест», карта «Напрямки селянських відходів», роздатковий графічний диктант, картки самооцінювання.

Використані методи і прийоми: робота з історичним документом, робота з картою, «відкритий мікрофон», «мозковий штурм», індивідуальна робота в групах, розповідь учителя, бесіда, робота з епіграфом та проблемним питанням, взаємоперевірка письмової роботи.

Тип уроку: комбінований

Форма проведення: у рок з використанням інтерактивних методів та ІКТ.

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. . Актуалізація опорних знань і вміння учнів.

    ІІІ. Мотивація навчання. Повідомлення теми та мети уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу:

1. Українські землі напередодні реформи 1861р.

2. Селянська реформа 1861р. в Наддніпрянській Україні. Зміни в сільському господарстві:

                   а) підготовка селянської реформи;

б) особисте звільнення селян;

в) селянські наділи;

г) викупна операція;

д) державні селяни;

е) наслідки аграрної реформи.

3. Капіталізація. Ринкові відносини.

V.  Закріплення нових знань і вмінь учнів.

VI. Підсумки уроку.

VII. Домашнє завдання.

 

 

Хід уроку

 

Щоб навчити людей любити

справедливість, треба показати

їм результати несправедливості.

 

Адам Сміт

 

І. Організаційний момент

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Перевірка д/з

2. Евристична бесіда. 

1. Що ви знаєте про ситуацію яка панувала у соціально-економічному житті  у другій пол. ХIХ ст.?

2.    Чи була реформа в даній ситуації виходом із ситуації?

3.    Які ще можливі рішення розв’язання проблеми можна назвати?

Робота з картою

ü    Назвати і показати на карті землі, які перебували під владою Російської і Австрійської імперій.

ü    Дати визначення понять: сільське господарство, державні селяни.

ІІІ. Мотивація навчання. Повідомлення теми і мети уроку.( слайд 2)

Чи зустрічали ви поняття «реформа»? Поясніть його. Реформа – закономірне явище. Підніміть руки ті, хто зустрічав це твердження.

Реформа  ( від лат.  – перетворюю, поліпшую) – політичне, економічне чи інше перетворення, що здійснює влада заради зміцнення чинного ладу.

IV. Вивчення нового матеріалу.

Учні отримують індивідуальні картки для самооцінювання, які заповнюватимуть протягом уроку. ( слайд 3)

 

Діяльність учня

ПІБ учня ___________________

Кількість балів                 

Виконав Д/З

 

Ретельно працює над питаннями

 

Є цікавим та уважним слухачем

 

Має власні ідеї та аргументовано їх відстоює

 

Обмірковує інформацію, що надається іншим учням

 

Узагальнює інформацію,  працює з картою

 

Доходить висновків

 

Загальна оцінка

 

 

 

Проблемне питання.

Селянська реформа 1861р. у Наддніпрянській Україні –це модернізація суспільства чи відголос несправедливості? ( слайд 4)

 ( Проблемне питання учні записують з екрану мультимедійної дошки).

1.Українські землі напередодні реформи 1861р. ( слайд 5, 6)

Розповідь учителя (супроводжується показом слайдів).

Напередодні реформи:

1) низька продуктивність праці селян;

2) зубожіння поміщиків;

3) зменшення кількості селян-кріпаків;

4) відставання Росії у військовій справі від Європейських держав;

5) наростання опору з боку прогресивних кіл суспільства проти кріпосництва;

6) засудження Європейськими країнами станового устрою Російської імперії.

Незадоволені становищем усі верстви населення (селяни, поміщики, міщани, студенти).

Учитель звертає увагу учнів на висловлювання царя з подальшим коментуванням та поясненням цитати. (слайд 7)

Олександр ІІ: «Я дізнався, панове, що між вами поширились чутки про намір мій скасувати кріпосне право. Щоб запобігти усяким необґрунтованим чуткам в такому важливому питанні, я вважаю за необхідне оголосити вам, що я не маю наміру зробити це тепер. Але, звичайно ви й самі знаєте, що існуючий порядок володіння душами не може лишатися незмінним, краще скасувати кріпацтво зверху, ніж чекати того часу коли воно само собою почне ліквідуватися знизу. Передайте слова мої дворянству для обмірковування».

2. Селянська реформа 1861 р.

а) Підготовка селянської реформи.

Учні  отримують індивідуальні картки із завданням («Маніфест» і «Положення» та визначають основні положення документів)

Повідомлення учні про художника Г.М’ясоєдова.

Поки учні виконують завдання, решта  класу розглядає репродукцію картини Г.М’ясоєдова «Читання Маніфесту 19 лютого 1861р.» і висловлюють свої думки стосовно настроїв, які панували між селян під час читання Маніфесту. (слайд 8).

Через 3 хв. учні з індивідуальним завданням зачитують основні, на їх думку, положення Маніфесту, розподіл землі по губерніях. (  3 учні)

На екрані висвітлюються складові реформи. Учні записують положення у зошит.( слайд 9)

 б) Особисте звільнення селян.

 в) Селянські наділи,  знайомляться з поняттям «тимчасовозобов’язані селяни).

г) Викупна операція.

д) Державні селяни.

Державні селяни мали земельні наділи в 2 рази більші, ніж селяни, кріпаки.      

Робота з атласом ( в парах) ( слайд 10-11)

ü     Назвіть губернії, які спеціалізувалися на товарному зерновому господарстві.

ü     Назвіть губернії, які спеціалізувалися на товарному буряковому виробництві.

ü     Назвіть губернії, які спеціалізувалися на вирощуванні тютюну.

ü     Назвіть губернії, які спеціалізувалися на виробництві цукру. Чому?

ü     Назвіть шляхи еміграції українців.

ü     Назвіть райони розселення українців у світі.

         е) Наслідки реформ

Робота з підручником ст. 169-172

Робота з картою «Напрямки селянських відходів в Україні і в Європейській Росії». Слайд 12

Повідомлення про художника І.Іванова. ( слайд 13)

Перегляд картини І. Іванова «Смерть переселенця» на мультимедійному екрані з подальшим обговоренням.

 

Капіталізація. Ринкові відносини.

Учень розповідає про В.Стефаника і його новелу «Камінний хрест», в якій йдеться про еміграцію селянської родини через наслідки реформи.  + ілюстрація

У ході бесіди учні повинні з’ясувати, які галузі були лідерами в розвитку ринкових відносин після 1861 року і як це вплинуло на сучасність.

 

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів. (5 хв)

 Історичний диктант  ( метод «світлофор») (слайд 14)

Чи погоджуєтесь ви з твердженням (так «+»,ні -)

1. Маніфест був підписаний 19 лютого 1861 р. Миколою ІІ  -

2. Кріпосницька система скасовувалася.  +

3. Реформу 1861р. назвали Великою. +

4. Негативним наслідком стало малоземелля селян. +

5. Цукробурякове виробництво розвивалось у Південній Україні. –

6. Демографічний ріст загострив земельну проблему. +

 

Метод «мозковий штурм»: обговорення проблемного питання.

Метод «відкритий мікрофон».

Учитель бере в руку уявний мікрофон, задає запитання і передає мікрофон учню, який має відповісти на питання учителя та задати питання іншому учню, передаючи мікрофон. Наприклад:

-Чи називається реформа 1861р. Великою?

-Чому селянська реформа називалась аграрною?

-Який основний негативний наслідок реформи?

 

VI. Підсумки уроку. ( 5хв)

Повернення до епіграфа, обговорення його ще раз. Учитель підводить реальні й очікувані результати, аналізує, чому  саме так, а не інакше, робить висновки, складає план наступних дій на подальших уроках (індустріальний розвиток, фабрицько-заводська  система, перші залізниці, наступні реформи).

Виставлення оцінок, аргументація іх.

Побажання  хорошого настрою і посмішок. Учитель збирає листки самооцінки, куди учні вставили і оцінку за графічний диктант.

 

VII. Домашнє завдання. ( 3 хв) (слайд 15)

1. Опрацювати параграф.

2. Скласти таблицю «Наслідки аграрної реформи» (позитивні і негативні).

3. Творче завдання. За допомогою «машини часу» перемістіться у другу половину ХІХ ст. і візьміть інтерв’ю в українського селянина після проведення аграрної реформи 1861 р. Складіть питання щодо надій, які селянство покладало на реформу, їхнє ставлення до її практичної реалізації, і спробуйте дати на них відповіді з точки зору селянина.

 

 

 

 

 

 

 

Інтегрований виховний захід з історії та англійської мови

Інтегрований виховний захід з історії та англійської мови

на тему:

«Відлуння Другої Світової війни в наших серцях»

Дата проведення: 27.03.2012.

Вчителі: Євенко Ю.С., Мельниченко Н.С.

 

 

 

Мета:

1.формувати уявлення про події Другої Світової війни, про світовий наслідки воєнних дій для людства, для українського народу,пояснити учням взаємозалежність світової та української історії, показати трагедію українського народу в ході війни, проаналізувати розгортання руху Опору в Україні,

2. розвивати вміння аналізувати події, робити висновки на основі фактологічного матеріалу, об’єктивно оцінювати історичні події, використовувати наукову термінологію, розвивати навички ведення дискусії.

3. Виховувати почуття патріотизму, поваги та шани до ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни, почуття неприязні до поневолення, рабства, ідей фашизму та нацизму.

Завдання:

-        Поглибити знання учнів і створити цілісну картину ІІ світової війни.

-        Сформувати уявлення про перебіг подій ІІ світової війни і значення її для подальшого розвитку людства.

-        Виховати інтерес учнів до причин цієї трагедії і нетерпимості до спроб розпалити вогнище нової війни.

Клас: 5 кл.

Дата проведення:

Місце проведення:

№ уроку:

Обладнання:

Провідні методи і прийоми роботи: словесно-наочний, використання ІКТ.

Основні дидактичні принципи: краєзнавчий, логічного викладу матеріалу.

План

1.      Причини, хід воєнних дій 1939-1945 рр.

2.      Боротьба народів Європи з фашистською агресією. Особливості руху опору на Україні.

3.      Наслідки ІІ Cвітової війни та їх вплив на Україну.

Відповідальні: Мельниченко Н.С., Євенко Ю.С.

І. Підготовчий етап:

         Колективне планування справи:

         обговорення пропозицій, варіантів плану роботи,  підбір матеріалу,  вибір ради справи.

         Робота в мікроколективах.

         Відповідальні:  учні 5 класу. 

         Колективна підготовка справи:

         розподіл  доручень між учасниками, вибір відповідальних,

         визначення завдань мікроколективам (5 по 6 осіб):

         проект колективної творчої справи уточнюється радою справи, яку спрямовує вчитель.

ІV етап.
 Тренувальний етап ( за методом  “ажурна пилка”)

ІІ. Проведення заходу

Організаційний момент

ІІ. Мотивація діяльності.

ІІІ. Основна частина.

ІV. Підсумки.

 

Учитель. За свою історію наша Батьківщина переживала багато тяжких днів і років. Але такого суворого  випробування, як Велика Вітчизняна війна, на долю народу не випадало, мабуть, ніколи. Смерть косила мільйони людей, вогонь пожирав міста й села, з лиця землі стиралися цілі поселення. Наш урок проходить напередодні славної 60-ї річниці визволення України від фашистської чуми. Визволення України, Перемога у війні були справою всенародною, бо наближав їх ввесь народ. Весь народ допомагав Радянській армії вистояти й перемогти.

І сьогодні на нашому вроці піде розмова саме про цих людей, які чекали, любили, боролися, сподівалися й теж на собі витримували нелюдські тортури нацистського окупаційного режиму. 

Сьогодні обставини склалися так, що ревізується і переглядається вся наша історія. Але погодьтеся, є такі віхи нашого життя, які скоріше можна назвати святими, яких ніхто не має права торкатися, як і не має права забути. Це потрібно й нам, і нашій державі.

 

Бо було все. Були німі кургани,

І йшла війна не на життя – на смерть,

Гриміли залпи і ятрились рани

І світ ішов, здавалось, шкереберть.

Це все було… О, не забудьте, люди!

Своїх братів, що нині не живі,

Що руйнувався світ захланно й блудно

І нищили святе все на землі.

 

 

 

Причини ІІ Cвітової війни 1939-1945 рр. логічний ланцюжок від І світової війни (1914-1918 рр.)

-        Hезадоволення окремих країн результатами І світової війни і розподілом колоній сфер впливу.

-        Неможливість і небажання вирішення мирним шляхом.

-        Реваншистські настрої Ельзасу, Лотарінгії і т.д.

 

ІІ Cвітова війна (1939-1945 рр.)

-        Mатеріальні втрати - 4 мільярда доларів.

-        Поранено і покалічено - понад 90 мільйонів чоловік.

-        Вбито і померло від ран - понад 50 мільйонів чоловік.

-        Тривалість - 6 років.

-        Загальна площа театрів військових дій - понад 22 мільйони кв.км.

-        Кількість населення які брали участь у війні - понад 1,7 мільярда чоловік.

-        Кількість мобілізованих у військові сили - понад 110 мільйонів чоловік.

-        Кількість держав, які прийняли участь у війні - 62.

 

Робота з історичною картою - “Антифашистська боротьба народів Європи.”

Завдання: держави і території окуповані агресорами.

Показати на карті:

-        Райони, які тривалий час контролювались силами народно-визвольними арміями і партизанами.

-        Головні райони дії партизанських формувань.

-        Значні озброєні повстання в роки окупації.

Запитання:

-        Що таке рух опору?

-        В яких країнах Західної Європи він був найбільш поширений?

-        Які верстви населення об'єднались у русі опору?

-        Що їх об'єднало?

-        Які прояви руху опору?

-        Яке значення руху опору для завершення ІІ світової війни?

-        В чому радянського руху опору і національно-визвольного? Які їхні цілі?

-        Які військово-політичні угрупування національно-визвольного руху діяли на Україні?

-        Як розглядаються колабораціонізм по відношенню до ОУН-УПА?

 

ІІ Світова війна

Передумови війни:

  1. Eкономічне зміцнення Німеччини і прихід до влади нацистської партії.
  2. Мюнхенська зрада - політика потурання західних держав Німеччині.
  3. Дипломатичні заходи попередньої війни.

Отже, головною причиною ІІ світової війни є незадоволення окремих країн результатами І світової війни, і розподілом після її закінчення між переможцями колоній і сфер впливу, реваншистські настрої переможених. Але лише політика умиротворення західних держав по відношенню до Німеччини і таємний протокол між радянською і німецькою стороною розв'язали ІІ світову війну.

 

Який вклад у знищенні фашистської агресії національно-визвольного руху опору на Україні?

У чому виявляється колабораціонізм певної частини українського населення? Якими мотивами вони керувались?

 

Висновок: Отже, в окупованих країнах Європи широкого розмаху набрав національно - визвольний рух опору. Особливо масштабним він був у Чехословаччини, Польщі, Норвегії, Данії, Голландії, Бельгії та Франції. Уперту боротьбу проти фашизму вели народи Югославії і Албанії.

На Україні рух опору був спрямований не лише проти фашистських окупантів, а й проти більшовицької влади. На цій території діяли УПА, армія Крайова, національно - визвольний польський рух.

Рух опору змінив характер ІІ світової війни, спрямувавши її у русло широкої національно - визвольної боротьби.

 

Наслідки ІІ Cвітової війни.

-        Зруйнована вже повністю колоніальна система світу.

-        Ряд раніше залежних країн отримали незалежність.

-        Величезні людські і матеріальні втрати, ряд країн майже повністю зруйновані, знищені визначні культурно - історичні цінності.

-        Народне господарство майже всіх держав Європи в занепаді.

-        Ряд територіальних змін в країнах Європи.

-        Посилення авторитету СРСР і соціалістичних партій.

 

Вплив ІІ світової війни на подальшу долю України:

Отже, втрати людства в ІІ Cвітовій війні, і, насамперед, України дуже жахливі. Україна втратила 1/5 свого населення, народне господарство країни зруйноване.

 

Становище України після закінчення ІІ Cвітової війни.

  1. Які втрати населення м. Києва?
  2. Скільки людей втратило дах над головою?
  3. Які матеріальні цінності вивозились з України? Назвіть цифри?
  4. Яку чисельність громадян України було вивезено з України в Німеччину з 1941-1944 рр.?
  5. Скільки на території України було гетто і концентраційних таборів?

 

Отже, Україна зазнала великих людських і матеріальних втрат. Крім того на її території відбувались значні бойові дії, і народ України був втягнутий у громадянську війну між прихильниками ОУН УПА і більшовиками.

Після закінчення ІІ світової війни:

-        “позитивні наслідки” - більшість українських земель об'єднанні в одній державі.

-        “негативні наслідки” - більшовики продовжили свою політику на Україні, і на західноукраїнських землях.

 

Домашнє завдання: cкласти таблицю “Вклад народів СРСР і України для завершення ІІ світової війни.”

 

Засідання обласної творчої лабораторії

   21 лютого 2013 року  згідно графіка засідання творчої групи заступників директорів при КОІППО імені Василя Сухомлинського (керівник Ткаченко В.П.) відбулося засідання творчої групи заступників директорів області з теми : «Сучасні підходи до організації методичної роботи у закладі».