1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Метою навчання в школі є виявлення і розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, що володіє міцними базовими знаннями за курс середньої школи.

На 2012-2013 навчальний рік перед початковими класами ставилися такі завдання:

1.Формування творчого колективу вчителів-однодумців.

 1. Створення системи виховної роботи з метою формування згуртованого учнівського
  колективу.
 2. Забезпечення удосконалення уроку як основної форми навчально-виховного процесу.
   

  Вчителі брали активну участь у проведенні педагогічних рад ,

  конференцій , семінарів.

  Виховна роботи в школі проводиться за системою КТС. З першого дня навчання педагогічний колектив початкової школи прагнув підсилю­вати виховний потенціал уроків і позаурочних заходів, формувати і закріплювати традиції школи.

  Для створення і згуртування дитячого колективу активно використовувалися форми гри і свята. Яскраво, святково, урочисто пройшли заходи «Здрастуй, осінь золота», «Молодь обирає здоров'я», «Новорічне свято», «Свято першого дзвінка», заходи до Тижня міста , свято вулиці Микитенка , конкурси малюнків на асфальті та багато інших.

  Школярі початкових класів брали участь у предметних тижнях, у конкурсі знавців рід­ ної мови імені П. Яцика, міжнародних конкурсах ,відвідували музеї, побували на екскурсіях тощо. Це далеко не весь перелік зробленого за І семестр. Система роботи в початкових класах побудована так, що всі захо­ди готуються спільно: учитель - вихователь - батьки - діти, що допомагає згуртовувати ди­тячі колективи. Та все ж навчальний процес посідає головне місце . МО початкових класів ставить за мету в ІІ семестрі удосконалення проведення уроків.

  Забезпечення удосконалення уроку як основної форми навчально-виховного процесу шляхом:

  1. засвоєння істотних ознак уроку як цілісної динамічної системи;

  2)розвитку уміння будувати урок як єдину динамічну систему;

  1. засвоєння активних методів навчання;

  4)засвоєння системного підходу до аналізу уроку.

  З цією метою потрібно:

  -       підвищувати виховну результативність кожного уроку;

  -       розширювати застосування індивідуального підходу до навчання і виховання учнів;

  -       накопичувати і систематизувати в кабінетах школи дидактичний роздавальний мате­ріал;

  -       організувати уроки з використанням технічних засобів навчання. Підвищити їхню роль в активізації пізнавальної діяльності;

  -       поєднувати урочні і позаурочні заняття для активізації пізнавальної діяльності учнів.

  -Проведення психодіагностики творчого потенціалу батьків, педагогічного колективу, ресурсів учнів.


  Завдання на 2013-2014 н.р.

   

  Перше завдання

   

  Формування творчого колективу вчителів-однодумців. Для цього необхідно:

   
  1. Урізноманітнювати форми і методи методичної роботи.
  2. Впроваджувати передовий педагогічний досвід у практику роботи школи.
  3. Організувати публікацію творчих робіт учителів.
   

  Друге завдання

   

  Створення системи виховної роботи з метою формування згуртованого учнівського ко­лективу.

   

  Для цього необхідно:

   
  1. Формувати і закріплювати традиції школи.
  2. Удосконалювати роботу вихователів ГПД.
  3. Розвивати свідому дисципліну.
   

  Третє завдання

   

  Забезпечення удосконалення уроку як основної форми навчально-виховного процесу. З цією метою:

   
  1. Підвищувати виховну результативність кожного уроку.
  2. Урізноманітнювати форми індивідуального підходу до навчання і виховання учнів.
   1. Накопичувати і систематизувати в кабінетах школи дидактичний роздатковий матеріал.
   2. Організовувати уроки з використанням ІКТ (підвищувати їхню роль в активізації пізнавальної діяльності школярів).
   3. Встановлювати взаємозв'язок між урочними і позаурочними заняттями для активі­зації мотивації пізнавальної діяльності учнів.
   

  Четверте завдання

   

  Проведення психодіагностики творчого потенціалу батьків, педагогічного колективу, ресурсів учнів.

   

  Продовжити роботу з напрямків:

   

  Виявляти і розвивати творчо обдарованих дітей.

   
  1. Проводити тренінги з батьками, спільні заняття батьків і дітей.
  2. Поповнювати матеріалами стенд для батьків «Вікна у світ дитини».
   1. Забезпечувати наступність між дитячим садком і школою, надавати консультативну допомогу батькам.
   

  П'яте завдання

   

  Освоєння і впровадження нових сучасних технологій, апробовування нових навчальних курсів для початкової школи.

   

  Шосте завдання

   

  Підвищення рівня якості навченості учнів.

   

  Читання:

   

  Необхідно більше уваги приділяти самостійному читанню на уроках, словниковій ро­боті, індивідуальній роботі зі словами складної структури; розвивати артикуляційний апарат, швидкість читання, зв'язне мовлення.

   

  Українська мова:

   

  -       грамотно планувати методичну роботу з попередження помилок - графічних, орфо­графічних, пунктуаційних; 

   

  -       посилити роботу над орфографічними помилками, пов'язаними з невмінням застосо­вувати правило до конкретної ситуації;

   

  -       проводити постійний тренінг з попередження помилок;

   

  -       приділяти у випускних класах особливу увагу цілеспрямованому повторенню клю­чових тем курсу, передбачених державною програмою.

   

  -       приділяти увагу каліграфічному письму учнів.

   

  Математика:

   

  -       вести індивідуальний контроль за рівнем знань учнів; 

   

  -       аналізувати систему формування обчислювальних навичок, звертаючи особливу ува­гу на зворотні арифметичні операції;

   

  -       впроваджувати в практику прийоми викладання, що сприяють розвитку логічного мислення;

   

  -   класифікувати обчислювальні помилки і проводити роботу з їх усунення.
  Природознавство:

   

  Більше уваги приділяти вивченню важких для засвоєння тем з природознавства: «Кори­сні копалини», «Природні зони», місцевому матеріалу.

   

  Сьоме завдання

   

  Піклування про фізичне і духовне здоров'я кожного учня. Поліпшення умов для занять фізкультурою і спортом. З цією метою:

   
  1. Проводити моніторинг.
  2. Формувати оптимальну систему спортивних центрів за інтересами.
   1. Диференціювати роботу з учнями, зарахованими до різних фізкультурних груп за рахунок розподілу класів на уроках фізкультури на 2 підгрупи.
   2. Удосконалювати поурочне планування і якість проведення уроків фізкультури.
   
  1. Сприяти оздоровленню дітей.
  2. Брати участь у спортивних змаганнях різного рівня.
  Участь вчителів   в інструктивно - методичних нарадах,педагогічних лекторіях,семінарських заняттях.
 3. Проведення психодіагностики творчого потенціалу батьків.
 4. Освоєння і впровадження нових сучасних технологій у навчанні .
 5. Підвищення рівня якості навчання учнів з основних предметів(українська мова, ма­тематика, читання).

7.Турбота про фізичне і духовне здоров'я кожного учня

Навчання велося за програмою 1-4 класів, у режимі однієї зміни п'ятиденного тижня. У початковій школі з 1 вересня функціонувало 4 класи.

У початкових класах працює 4 вчителя початкових класів.

Жук О.А.- вчитель ІІ кваліфікаційної категорії;

Фальченко Т.В. – вчитель І кваліфікаційної категорії;

Стецюк Г.П., Ішова В.О. – вчителі вищої кваліфікаційної категорії.

Методичне об'єднання початкових класів працює над проблемою : Творче спрямування діяльності вчителів початкових класів на творчий розвиток юної особистості , формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога , використання його потенціальних творчих можливостей , інноваційної діяльності.. Проблема методичного об'єднання тісно переплітається і пов'язана з методичною проблемою школи :

« Результативність навчальних досягнень учнів як наслідок професійної майстерності та творчих здібностей педагога». Характерною особливістю роботи методичного об’єднання початкових класів є творчий підхід до створення оптимальної структури методичної роботи, за якої враховуються запити і потреби педагогів, рівень їхнього професіоналізму , координація з діяльністю методичної роботи закладу та Центру методичної та соціально – психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради .

Реалізувалася проблема за такими напрямками:

-   У колективі налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, підтримки

-   ( взаємовідвідування уроків, спільна розробка уроків, свят, екскурсій, планування). Учителі не тільки вимогливі до себе, але й один до одного (аналіз відкритих заходів, уроків, ранків), адекватно реагують на критику.

Цього року вчителі підвищували свій професійний рівень на курсах при Кіровоградському КІППО, ділилися, обмінювалися придбаним досвідом зі своїми колегами.

За традицією в початкових класах проводилися «Дні відкритих дверей» для батьків, батьківські збори , концерти ля батьків. Адміністрація школи, вчителі і батьки дали ви­соку оцінку урокам, які вони відвідали. В анкетах зворотного зв'язку були відзначені: значна робота адміністрації і вчителів, доброзичливість, створення атмосфери успішності, турбота школи не тільки про знання з предмета, але і про психологічний стан учня, творчий підхід до проведення уроку. У 2012-2013 н. році вчителі вивчали публікації, ділилися своїми доробками, виступали з доповідями на засіданнях МО з обраної теми самоосвіти, проводили відкриті уроки, позакласні заходи, відвідували уроки своїх колег.

На засіданнях МО в І семестрі опрацювали інструктивно-методичний лист «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 навчальному році», вивчили та обговорили навчальний посібник Т.І.Чернецької Сучасний урок: теорія і практика моделювання (Лист МОНУкраїни №1/11-8574 від 14.09.2010р.), проаналізували навчальні програми , підручники, зошити, посібники для початкової школи, особливості програми для 1 класу , проаналізували єдиний орфографічний режим . На засіданні МО обмінялися досвідом з таких питань: Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів. Шляхи вирішення проблеми ; складові компетентності учня початкових класів ;про роботу над проблемою школи та МО.

Учителі початкових класів активно продовжують роботу з розширення функціонально­го використання ІКТ в організації роботи в початковій школі. Вчителі та­кож займалися устаткуванням і оформленням технологічних паспортів своїх кабінетів. При   перевірці всі кабінети були готові до навчального року . Учителі працювали в тісному контакті з учителями-предметниками , із психологом, що істотно відбилося на якості навченості дітей початкової школи. Учні початкових класів брали участь шкільних та міжнародних олімпіадах «Кенгуру », «Соняшник» та інші. 11 учнів 3 класу брали участь у міському конкурсі «Чотири лапи », а учні 4 класу в телевізійній передачі «12 балів». Учні 3 і 4 класів відзначені дипломами та грамотами. Учениця 4 класу Гончаренко Є . посіла 3 місце в конкурсі «Відгук про прочитану книгу». В ІІ семестрі учні 3 класу Зворигіна Софія і Дубовий Андрій посіли І місце в міському конкурсі художнього слова та акторської майстерності «Театральна молодь креативного міста», Зворигіна Софія посіла ще й І місце у міському конкурсі російської поезії.

В І семестрі вчителями та учнями проведений Тиждень початкової школи . В рамках Тижня учні 4 класу в техніці “ ландшафтний дизайн” виготовили кооперативно-творчу роботу з використанням природного матеріалу(мох,кора дерева , сухі квіти, горіхи , каштани.) Цікава вийшла виставка !