1000 символів ліворуч

Аналіз роботи вчителів початкових класів за 2014-2015 н.р.

 

 

Аналізу роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

за 2014/2015 н/р.

   Методичне об’єднання вчителів початкових класів працює над проблемою з урахуванням організації навчально- виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів:

   «Розвиток творчої активності та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів шляхом використання системи особистісно-орієнтованого навчання з метою всебічного розвитку учнів та формування їх базових компетенцій»

  У  складі  м/о  працюють 5 вчителів. Мають наступні кваліфікаційні категорії:

  Спеціаліст вищої категорії – 2 (Ішова В.О, Стецюк Г.П.)

  Спеціаліст І категорії – 2 (Жук О.А., Лихошерстова І.А.)

  Спеціаліст – 1 (Прокопенко А.С.)

  Звання «Старший вчитель» - 1 (Стецюк Г.П.)

  5 вчителів мають вищу освіту.

Актуальність науково – методичної проблеми школи «Технологія особистісно-орієнтованого навчання та виховання-процес спільного конструювання програмної діяльності учня й учителя» 1 рік роботи -організаційно – моделюючий, визначається сучасними концепціями перебудови освіти в Україні в напрямку забезпечення всебічного розвитку особистості. Особлива роль у цьому процесі належить початковій ланці навчання, де цілеспрямовано виявляються та розвиваються здібності дитини, формуються вміння та бажання вчитися, створюються умови для її самовираження в різних видах діяльності. Важливого значення у зв’язку з цим набуває переорієнтація навчання. Проблеми креативності і творчості в широкому значенні не є новими. Означена проблема багатоаспектна і досліджується суміжними науками. У психології це обгрунтування понять креативність, творчість, творча діяльність, творча активність, творчий потенціал.Завдання нашої сучасної початкової школи - розвивати дитину, як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

     Впровадження проблеми потребує модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів, удосконалення форм організації їх навчання, нових підходів до створення навчального середовища молодших школярів.

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за минулий рік показав,щопідвищився науковотеоретичний та методичний рівень викладання предметів, посилилась увага довиховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

     Методичну майстерність вчителі початкових класів підвищували шляхом участі у роботі методоб’єднання, науково – методичних та психолого – педагогічних семінарах, шляхом самоосвіти.

Пріоритетні напрямки роботи методичного об’єднання

Відповідно до поставленої проблеми основними пріоритетними напрямками роботи початкової школи стали :

· Упровадження скорегованого Державного стандарту початкової освіти, використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів( звернувши увагу на формування галузевих компетентностей).

· Орієнтувати вчителів початкових класів на формування в учнів життєво необхідних навичок, що забезпечується неухильним виконанням практичної частини навчальних програм, проведенням навчальних екскурсій.

· Орієнтувати вчителів на системну роботу з учнями по розвитку аналітико-синтетичної діяльності при вивченні змістових ліній освітніх галузей початкової освіти, звернувши особливу увагу на уміння працювати з різними видами вправ, текстів, інструкцій.

· Вдосконалення роботи щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності.

· Розвиток мовленнєвої та пізнавальної компетентності дошкільників та учнів.

· Моральний розвиток дитини, формування її морально-правової свідомості, поведінки – основні пріоритети у вихованні підростаючого покоління

· Забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей в літньо – оздоровчий період.

· Формувати позитивну мотивацію навчально-пізнавальної діяльності.

· Спрямовувати роботу кожного вчителя на навчальні можливості кожного учня.

· Орієнтувати вчителів на активізацію творчого потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня творчої компетентності учнів.

· Використовувати системний підхід до роботи зі здібними та обдарованими учнями, готувати їх до участі у Всеукраїнських та Міжнародних проектах.

· Сприяти використанню здоров’язберігаючих освітніх технологій, зміцненню фізичного, психологічного здоров’я школярів.

· Удосконалювати та розповсюджувати досвід особистісно-орієнтованого навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій.

· Створювати на уроках гуманну, доброзичливу атмосферу , комфортне середовище, систему неформальної ділової комунікації, в якій учитель і учень спілкуються як особистості цінуючи унікальність і своєрідність одне одного.

Виходячи з цього, МО вчителів початкових класів ставить такі завдання:

 • надати реальну допомогу вчителеві у розв’язанні актуальних проблем навчально виховного характеру;
 • стимулювати творчі пошуки вчителів педагогічних інновацій та шляхів їх впровадження у педагогічну діяльність як передумову підвищення професійної активності;
 • сприяти активізації людського фактора – особистості, її творчої діяльності, охоплюючи всіх учителів різними формами методичної роботи ;
 • здійснювати науково-методичне забезпечення розвитку освіти;
 • вдосконалювати форми і методи навчання, поширювати передовий педагогічний досвід вчителів початкових класів району, які застосовують інтерактивні методики, нові особистісно-зорієнтовані системи навчання;
 • надавити методичну допомогу молодим спеціалістам та підтримувати їх позитивні педагогічні починання;
 • своєчасно виявляти і сприяти усуненню причин, які гальмують вдосконалення методичного рівня вчителя.
 • розкривати творчі здібності учнів       початкових класів.
 • проводити предметні тижні,       шкільні олімпіади з       математики, рідної мови.

Інноваційні форми проведення засідань(впродовж року)

   З метоюнебуденної, нетрадиційної роботи, зацікавлення педагогів у результатах їх праці, ознайомлення з новітніми методами і формами роботи разом розробили цикл нетрадиційних засідань, які викликають зацікавленість і дають достатній ефект для подальшої роботи та створюють позитивний мікроклімат в колективі.

Індивідуальні Групові Масові

1.Стажування

2. Самоосвіта вчителя

4. Атестація

5. Індивідуальні

консультації

6. Наставництво

7. Фестиваль методичнихідей

1.Робота МО

2.Творчі групи

3. Школа педмайстерності

4. Тренінги

1. Педрада

2. Психолого-педагогічні семінари

3. Методичні виставки

4. Інструктивно-методичні наради

5. Предметні декади

6. Наради за участю директора

7. Творчі звіти вчителів

8. Педагогічні читання

9.Презентація творчих груп

10. Методичний ринг

 • Опрацювання методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Вимоги до ведення класного журналу. Критерії оцінювання знань. Стецюк Г.П., Жук О.А.
 • Виступ на педагогічній раді та створення презентації: «Сучасні педагогічні технології навчання» Ішова В.О.
 • Теоретичний семінар «Впровадження особистісно-орієнтованого навчання в навчально-виховний процес у початковій школі». Ішова В.О.
 • Методична лабораторія. «Особливості проведення уроків розвитку мовлення, як один із засобів формування мовленнєвої компетентності молодших школярів». Лихошерстова І.А.

Дискусія: «Використання проектної технології як засобу формування особистісного розвитку учня в класному колективі» Стецюк Г.П.

·     Обговорення в загальному колі:«Сучасні інноваційні технології навчання та виховання».

     Круглий стіл «Використання інноваційних технологій на уроках у початковій школі»:

-Особистісно-орієнтоване навчання;

-Технологія критичного мислення;

-Інформаційно-комунікаційні технології.

     Майстер – клас «Продуктивний урок – основна організаційна форма розвитку творчості учнів» , брали участь члени МО, що атестуються

     Відбулися між засідання, на яких провели діагностування, анкетування та наставницьку методичну допомогу молодому спеціалісту Прокопенко А.С. Систематично проводяться індивідуальні бесіди з метою діагностики педагогічно – методичних проблем, що виникають у молодого спеціаліста. Постійно проводяться бесіди по вивченню навчальних програм, календарного планування навчального матеріалу, ведення шкільної документації   

     На цих засіданнях розглядалися питання підготовки та проведення Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. Петра Яцика , Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу « Колосок – 2014» та робота з обдарованими учнями.

   В квітні проведено засідання у формі методу проектівзТеми :«Особистісно-орієнтований підхід до навчання та виховання молодших школярів.».Мета:підвищення науково-методичного та професійного рівня вчителів щодо вивчення питання особистісно-орієнтованого навчання; реалізація інформаційно-просвітницьких програм та проектів, спрямованих на формування у школярів свідомої мотивації до навчання.

Був представлений Вернісаж педагогічних сюжетів „Шляхи поліпшення якості знань”, де кожен вчитель міг поділитися ефективними методами навчання в умовах звичайного класу.

   Постійно проводиться внутрішкільний контроль з боку адміністрації. На квітневому засіданні працювали над усуненням недоліків щодо ведення учнями щоденників, зошитів та підсумки олімпіад з української мови та математики.

   В тісній співпраці налагоджена робота з практичним психологом . Для подальшого планування роботи з батьками та дитячими колективами класні керівники ознайомились з результатами анкетування «Що заважає мені вчитися?»

Аналізуючи роботу учнів 1 –х класів, на початку року були поставлені такі завдання — допомогти дітям найбільш безболісно адаптуватися до шкільного життя, зробити перші кроки на шляху об’єднання дитячого колективу.

Майже всі діти  знайшли  собі друзів у класі. Діти в класі доброзичливо ставляться одне до одного. Вчасно помічене й усунуте негативне ставлення деяких дітей до чужих невдач. В навчальній роботі:

Діти набули певних навчально-організаційних навичок: добирати індивідуальне обладнання для уроку, розкладати його в належному порядку; включатися в роботу після вказівки вчителя; практично розрізняти основні елементи навчальної книжки, користуватися закладкою; дотримуватися правильної постави під час письма.

Загальномовленеві вміння і навички: говорити в повільному темпі, чітко, виразно; зосереджено слухати вчителя, відповідати на питання повними реченнями; з повагою звертатися до вчителя.

Загальнопізнавальні вміння: виділяти в предметах певні ознаки; знаходити схожі і різні зовнішні ознаки у двох об’єктах; виконувати завдання за зразком тощо.

   У виховній роботі:

    Участь та перемога у міському конкурсі малюнків до Дня міста. Внаслідок чого була проведена екскурсія на міський хлібозавод для учнів початкових класів.

    Участь у всеукраїнський конкурс-рейді „Увага –діти на дорозі!”

    Участь у конкурсі на кращий класний куточок.

    Участь у КТС -Конкурсі дитячого малюнку «Казки Сухомлинського»

    Участь КТС – конкурсі фото-робіт «Мовчазна краса рідного міста».

    Участь в акції «Долонька віри і милосердя»

      Участь у новорічному концерті для батьків «Різдвяні зустрічі»

      Проведення виховних годин:«Здрастуй, школо початкова! До вимог твоїх готові», «Мій клас-моя сім'я!», «Я – громадянин свого міста», «Уроки виховання» до дня народження В.О. Сухомлинського, «Мудре слово вчителя», «Світ професій », «Бджола мала , а й та працює», «Життєдайна сила слова», «Урок доброти й милосердя», «Доброго вам здоров'я», «Сестрички-звички . З ким дружити , а кого обминати?», «На сторожі мир і безпеки », «Подорож в Країну права», «Народний календар. Зимові свята», «Закон та порядок».

   Робота вчителя в творчому режимі – запорука успіху! – гасло під яким пройшло останнє засідання МОу формі Методичного марафону. Мета. Сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність, удосконалювати навчально- виховний процес в умовах звичайного класу.

Представлено підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

за 2014 – 2015 навчальний рік та Звіт вчителів за виконану навчально-виховну, позакласну роботу за 2014/2015н.р. (таблиця додається)

   

   Для членві МО було розроблено:

1. Діагностичну карту виявлення рівня методичної підготовки вчителя;

2. Діагностичну карту виявлення утруднень педагогічних працівників під час організації навчально-виховного процесу.

На основі діагностики прийшли до висновку, що потрібно більше звернути уваги в наступному році на:

-         диференційований підхід до навчання;

-         організацію роботи з невстигаючими учнями;

-         роботу з неблагополучними сім’ями;

-         організацію учнівського самоврядування в початковій школі;

-         проведення інтегрованих уроків.

Звернутись за методичною допомогою з питання «Система обліку прогалин у знаннях учнів та практичні шляхи їх усунення»

Але поряд з позитивним у роботі методичного об’єднання вчителів початкових класів є ще деякі напрямки роботи, які потребують уваги. Слід зазначити, що потребує вдосконалення робота по розвитку мовленнєвих, творчих здібностей школярів. Більше слід працювати над формуванням комунікативної, соціальної компетентностей молодших школярів. Особливої уваги потребує рбота з обдарованими дітьми, з дітьми, які мають прогалини у знаннях.

Членам методичного об’єднання в наступному навчальному році:

-           ретельно опрацювати вимоги та завдання нового Державного стандарту, програми для середньої загальноосвітньої школи 1 – 4 класи, врахувати висновки та пропозиції колег щодо впровадження нового Державногостандарту:

-           планувати та здійснювати роботу з ліквідації недоліків, виявлених моніторингом:

-           використовувати системний підхід у роботі зі здібними та обдарованими дітьми;

-           працювати над рівнем обізнаності та готовності вчителів до впровадження інтерактивних технологій в навчання, готовності до формування медіа культури молодших школярів відповідно сучасним освітнім вимогам, оптимальної інформатизації навчально-виховного процесу;

-           проводити тижні педагогічної майстерності;

-           продовжувати поповнювати творчими наробками Віртуальний Методичний Кабінет;

-           продовжити взаємовідвідування уроків з метою збору зернинок досвіду кожного члена методичного об’єднання;

-           вести моніторинг росту професійної компетентності, педагогічної майстерності вчителів.

   Головна мета: виявлення та максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного учня, формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатися, надання особистості можливості визначатися та реалізовуватися в тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає її потенційним здібностям.

1.На сайті МО розміщено:

– блог вчителів початкових класів;

- стаття «Формула успіху молодших школярів»

- аналіз за І семестр 2014/2015 н.р

- звіт про проведення Тижня початкової школи

- участь в КТС « Екологічний фестиваль»

- участь в Акції «Майбутнє лісу в твоїх руках»

- буклет «Партнерство заради дитини»

- конспекти відкритих уроків і заходів.

2. Було представлено у вигляді презентації та наочних матеріалів, теоретичний матеріал кожного з членів МО (інформаційне повідомлення).

3. «Школа молодого вчителя» в межах закладу, наставництво в межах МО

4. Створено діагностичні карти членів МО

- Діагностичну карту виявлення рівня методичної підготовки вчителя;

     - Діагностичну карту виявлення утруднень педагогічних працівників під час організації навчально-виховного процесу.

5. На 4 засіданні МО було розглянуто та обговорено питання про підсумки олімпіад з української мови та математики.

6. Метод проектів, Психологічна скарбничка, Вернісаж педагогічних сюжетів, Педагогічний турнір, Круглий стіл, Методичний диспут)

7. Фахові видання лише за минулі роки. Всі члени МО користуються Інтернет-ресурсами

8. На базі МО розроблено творчу групу по вивченню та впровадженню Держстандарту середньої початкової освіти

9. Всі заплановані засідання проведено

10 Члени МО не брали участь в конкурсі «Вчитель року -2015»