1000 символів ліворуч

Аналіз роботи МО вихователів ГПД та ДНЗ за 2014-2015 н.р.

Аналіз роботи методичного об’єднання

У складі ЦМО працюють 7 вихователів. Мають наступні кваліфікаційні категорії:

Спеціаліст вищої категорії – 1

Спеціаліст І категорії – 1

СпеціалістII категорії-2

Спеціаліст – 3

Всі вихователі мають вищу освіту.

Черговій атестації підлягали два вихователя ( БогданІ.О; Гончарова М.П). Члени атестаційної комісії слідкували за роботою цих вихователів упродовж року, провели і проаналізували результати контрольних зрізів знань. Вихователі виступили на засіданнях м/о з творчими звітами. За підсумками атестації вихователі підтвердили свої кваліфікаційні категорії.

Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів ГПД та ДНЗ за минулий рік показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень виховання, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Методичну майстерність вихователі ГПД та ДНЗ підвищували шляхом участі у роботі методоб’єднання, науково – методичних та психолого – педагогічних семінарах, шляхом самоосвіти. Вихователі ділилися досвідом роботи . Кращі елементи методики, що застосовувалися кожним вихователем фіксувалися всіма педагогами та бралися на замітку.

Свою діяльність на новий навчальний рік вихователі намагатимуться спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

Також вихователі планують роботу МО спрямувати на   оволодіння учнями ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно – соціальний та інтелектуальний розвиток; вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності; поповнення «банку ідей» педагогічної творчості вчителів та впровадження інноваційних сучасних технологій;

   Згідно складеного плану було проведено 5 засідань   методичного об’єднаннявихователів ГПД та ДНЗ. (Всі протоколи в наявності.) Вихователями були підготовлені наступні виступи:

  • Інтерактивні форми та методи виховання в ГПД.
  • Особливості розвитку мотиваційної сфери у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку .
  • Використання інноваційних педагогічних технологій для підвищення мотивації навчальної діяльності у роботі із старшими дошкільниками
  • Вікові та психологічні особливості формування моральних та духовних цінностей у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
  • Сутність і методи превентивного виховання   школярів .
  • Рольові ігри в формуванні морально-етичного виховання молодших школярів.
  • Роль ІКТ в сучасному освітньому просторі.
  • Казкотерапія-шлях до пізнання себе

З першого дня навчання вихователі прагнули підсилювати виховний потенціал, формувати і закріплювати традиції НВО. Для створення і згуртування дитячого колективу активно використовувалися форми гри і свята. Школярі брали участь у різноманітних виховних заходах, відвідували бібліотеки , побували на екскурсіях тощо.

Методичне об’єднання вихователів у 2014-2015 н. р. обрало для методичної роботи проблему:

«Створення умов для самоствердження, самореалізації, само становлення   активної, творчої, компетентної особистості. »

1 рік роботи «Формуванння соціально-зрілої особистості вихованця в умовах розвитку сучасного суспільства»

ЗАВДАННЯ:

1.        Впровадження в практику виховної роботи   інноваційних технологій, які б максимально сприяли соціалізації учнів в навчально-виховному процесі, адаптували їх до вимог сучасного життя.

2.        Вдосконалення роботи вихователів щодо підвищення в учнів мотивації до навчання.

3.        Вдосконалення роботи з розвитку соціальної активності вихованців через різні форми учнівського самоврядування, впровадження проектної діяльності під час проведення КТС.

4.        Вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково-теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної   майстерності, розвиток творчості, нового педаго-гічного мислення.

5.        Ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду.

6.        Спрямування виховної роботи на створення згуртованого і працездатного учнівського колективу.

7.        Здійснення індивідуального підхіду до навчання і виховання кожної дитини в ГПД з урахуванням індивідуальних особливостей.

8.        Поєднання виховання із самовихованням та розвиток самостійності, ініціативи, розумових та фізичних здібностей, збереження та зміцнення   здоров’я вихованців.

Така робота сприяла модернізації методичної роботи, активізації її впливу на піднесення особистості педагога, його професіоналізму, спрямуванню роботи педагогічного колективу на підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження мультимедійних засобів навчання, інтерактивних технологій; на створення передумов для усвідомленого сприйняття та засвоєння соціальних та морально – правових норм, історичних, національних та культурних традицій українського народу.

План роботи методичного об’єднання вихователів на 2014-2015 н.р. виконано. У своїй роботі вихователі досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів, формуванні пізнавальної самостійності, життєвих компетенцій, духовної культури, національної самосвідомості учнів.

У процесі роботи виправдали себе проектні технології, такі форми як моделювання занять, індивідуальна та групова робота, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вихователя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, розробка складних тем програми, ознайомлення вихователів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури.

Моніторинг якості освіти молодших школярів свідчить про поліпшення результативності навчання, а це говорить про плідну співпрацю учителів початкових класів та вихователів ГПД.

На засіданнях МО систематично проводились обговорення новинок методичної літератури. Члени МО відвідували заняття, які проводилися районним МО вихователів груп продовженого дня, приймали участь у підготовці цих занять.

Наставники молодих спеціалістів відвідували позаурочну виховну роботу, захист проекту, самопідготовку, годину здоров‘я своїх колег.

Протягом року вчителі підготували і провели виховні заходи:

1-А

«Мандрівка казковими стежинами»

«Подорож до країни добра і дружби»

1-Б

«Мій клас – моя сімя»

«Материна молитва»

2 клас

«Повітря, сонце і вода-для всіх хвороб просто біда»

3 клас

«Моя Батьківщина Україна»

«Свято для дівчаток»- присвячине дню 8 Березня

4 клас

«Родинне свято»

«Птахи – наші друзі»

Вихователі ДНЗ

«Моє імя-дорога до життя»

«Повітря чарівне навколо нас завжди»

«Свято Осені»

«Свято 8 Березня»

       Система роботи в початкових класах побудована так, що всі заходи готуються спільно: вихователь-учитель - батьки - діти, що допомагає згуртувати дитячі колективи.

Свою діяльність вихователі спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів організації навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між вихователем та учнем.

     У колективі налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, підтримки (спільна розробка виховних заходів, свят, екскурсій, планування) . Вихователіне тільки вимогливі до себе, але й один до одного (аналіз відкритих заходів), адекватно реагують на критику.

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають з науково-методичної проблеми об’єднання, в основному ( 90 % ) виконано.