1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

   Творча група «Ініціатива» в 2015-2016 навчальному році працює над наступною проблемою:   «Особистісно орієнтована система освіти та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей учня: методи і прийоми».

   В першому семестрі було проведено два засідання. На першому засіданні, яке відбулося 27 жовтня 2015 року, члени групи  затверджували план роботи групи, визначали конкретні завдання членів групи, пріоритетні напрями у роботі над проблемою, обговорили сучасні трактування поняття творчих здібностей та вирішили дослідити вплив особистості вчителя на розвиток цих здібностей у дітей.

        Крупченко М.В. та Ланецька В.В.   розповіли про теоретичні підходи до аналізу природи людських здібностей, про основні підходи до виділення критеріїв обдарованості та творчих здібностей дитини.

   Актуальністьданого дослідження полягає в тому, що сучасне суспільствовкрай цінує серед усіх здібностей особистості людини здатність особливого роду - здатність, що забезпечує створення нового, оригінального.

   Творчіздібностініколи не обмежувалися однією формою. Обдаровані і творчі діти уособлюють верхню межу людських здібностей.

Розвиток творчогомислення  дітей становить нове завдання вдосконалення системи народної освіти, подальшого розвиткунауки та культури, забезпечує прогрес всіх галузей виробництва і соціальногожиття.

    Доценко І.Л., практичний психолог,  розповіла про вплив особливостей особистості вчителя на розвиток творчих здібностей у дітей.

Члени групи визначили необхідність дослідити залежність між наявністю творчих здібностей учнів від особистісних якостей педагога (рівня домагань, мотивації, системи відносин, установок).

   Вони  розповіли про методи, які треба використати для дослідження даної проблеми, а саме:

Бібліографічний;

Метод експертів;

Спостереження;

Розмова з дітьми;

Проективні методи.

   На другому засіданні, яке відбулося 30 грудня 2015 року, голова творчої групи Ланецька В.В. розповіла про інноваційні тенденції сучасної освіти. У сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти, її вплив на особистісній розвиток дитини, значною мірою залежатиме від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання.

Члени творчої групи Ніора О.Г., Пустовойт Т.Л. та Федоренко О.М. опрацювали та розкрили  поняття інноваційних педагогічних технологій,  основні методологічні вимоги, нові більш ефективні напрямки, яким має відповідати будь-яка інноваційна технологія навчання на сучасному етапі розвитку.
  Вони зазначили,що будь-яка педагогічна технологія повинна відповідати деяким основним методологічним вимогам (критеріям технологічності):

Концептуальність. Кожній педагогічній технології повинна бути притаманна опора на певну наукову концепцію, що містить філософське, психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітньої мети.

Системність. Педагогічній технології мають бути притаманні всі ознаки системи: логіка процесу, взаємозв'язок всіх його частин, цілісність.

Можливість управління. Передбачає можливість діагностичного цілепокладання, планування, проектування процесу навчання, поетапну діагностику, варіювання засобами та методами з метою корекції результатів.

​ Ефективність. Сучасні педагогічні технології існують в конкурентних умовах і повинні бути ефективними за результатами й оптимальними за витратами, гарантувати досягнення певного стандарту освіти.

​ Відтворюваність. Можливість використання (повторення, відтворення) педагогічної технології в інших ідентичних освітніх закладах, іншими суб'єктами.

​ Візуалізація(характерна для окремих технологій). Передбачає використання аудіовізуальної та електронно-обчислювавальної техніки, а також конструювання та застосування різноманітних дидактичних матеріалів і оригінальних наочних посібників.

За допомогою опрацьованої літератури члени творчої групи визначили компетентності як спроможність особистості застосовувати засвоєні знання й набуті уміння у нестандартних ситуаціях, "готовність і уміння діяти", здатність до саморозвитку".

Забезпечити реалізацію цих вимог повинна особистісноорієнтована освіта.

Таким чином, можна виділити спільні ознаки методик і технологій, які забезпечують реалізацію принципів особистісно-орієнтовіаної освіти:

1) своєю метою вони проголошують розвиток та саморозвиток учня з урахуванням його здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб'єктного досвіду;

2) створюються умови для реалізації та самореалізації особистості;

3) забезпечується суб'єктність учня за рахунок можливості впливу на хід діяльності (вибір змісту, засобів, методів, форм навчання);

4) навчання будується на принципах варіативності;

5) кінцевим продуктом є не лише здобуття знань, вироблення умінь і навичок, а й формування компетентностей;

Вирішили дослідити окремі технології навчання, а саме:

1)Відкриті школи;

2) Технології індивідуалізації процесу навчання;

3) Ігрові технології навчання;

4)Інтерактивне навчання;

5)Інтегровані;

6)Мультимедійні;

7)Мережеві технології;

Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, навичок, здібностей. Впровадження інновацій неможливе без педагога-дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій. Саме такими педагогами і є члени творчої групи «Ініціатива», які  вирішили проаналізувати набуті знання, опрацювати додаткову літературу та розробити модель уроку із застосуванням різних видів інноваційних педагогічних технологій.